Skip to main content
☯当前位置:方生算命算命➣正文

肉跳占卜你的吉凶

专业作者:邓剑
主要从事:多年专注于算命研究分析方向,免费帮助每一位网友解疑释惑
更新时间:2022年12月01日03时44分01秒浏览量:

[摘要]:本文所有内容由专业作者“邓剑”负责编辑,主要解读一些细微的变化会有着某种暗示或者预兆,这种预兆会在不久之后就会出现在人们的身边,我们可以观察这样的情形,进而做出相关的判断。很多占卜就是利用这样的原理来实现预测的。肉跳......本文有220个文字,预计阅读时间1分钟。

肉跳占卜你的吉凶

 一些细微的变化会有着某种暗示或者预兆,这种预兆会在不久之后就会出现在人们的身边,我们可以观察这样的情形,进而做出相关的判断。很多占卜就是利用这样的原理来实现预测的。肉跳,就是所有运势占卜中的比较常见的一种方法。

心惊肉跳时辰占卜吉凶

 子时 23:00-00:59-有尊长人来,大吉。

 丑时 01:00-02:59-吉祥临身,大吉。

 寅时 03:00-04:59-将化凶为吉。

 卯时 05:00-06:59-将得财,大吉利。

 辰时 07:00-08:59-凶恶临身,大凶。

 巳时 09:00-10:59-宾友相见,大吉利。

 午时 11:00-12:59-将有忧疑事,自身吉。

 未时 13:00-14:59-有喜事,自身大吉。

 申时 15:00-16:59-有口舌之灾,解之则吉。

 酉时 17:00-18:59-因财起祸事,大凶。

 戌时 19:00-20:59-有行人自远方来,大吉。

 亥时 21:00-22:59-大吉利、喜事。